තවත් කොරෝනා රෝගීන් 10 දෙනෙකු හමු වී තිබෙනව.ඒ අනුව අද දිනයේදී පමණක් රෝගීන් 20 ක් හමුවී තිබෙන අදර මෙය මෙරටදී එක් දිනක් තුල වාර්තා වූ වැඩිම කෝරෝනා රෝගීන් ගණන වනවා.

ඒ අනුව මේ වන විට මුළු රෝගීන්ගේ ගණන 142 ක් .