සේවා හැඳුනුම්පත ඇඳිරි නීති බලපත්‍රයක් වශයෙන් භාවිතා කිරීමට අවසර ලත් තැනැත්තන් හැර ඇඳිරිනීති බලපත්‍ර නොමැතිව මාර්ගවල ගමන් ගන්නා සියලුම තැනැත්තන් අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පැවරීමට පියවර ගන්නා බව පොලීසිය පවසනවා.

ඒ අනුව ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමද සීමා කර ඇති අතර මෙම නීති තදින් ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.