නාත්තණ්ඩිය ප්‍රදේශයේ මාස 04ක කුඩා බිළිදෙකු ඇතුළු එකම පවුලේ 05 දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වෙයි.