වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බණ්ඩාරවෙල නගරය වසා දමා තිබෙනවා.

ඒ අප්‍රේල් මස 04 වෙනිදා වනතුරුයි.