චීනය අභිබවා යමින් ලොව වැඩිම කොරෝනා රෝගීන් වාර්තා වූ රට ලෙස ඇමරිකව සටහන් වී තිබෙනවා.

අද උදෑසන වන විට ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වූ රෝගීන් ප්‍රමාණය 85,268 ක් වන අතර එරටින් මරණ 24,065 ක් මේ වන විට වාර්තා වී තිබෙනවා.