කොල්ලුපිටියේ ජුම්මා මස්ජීද් පල්ලිය විසින් ඇඳුරි නීතිය නිසා අසරණ වී සිටින අඩු ආදආදායම්ලාභී පවුල් 3000 කට ආධාර බෙදා දෙනු ලැබුවා .

එක් බඩු මල්ලක වටිනාකම රුපියල් 3500 ක් පමණ වන අතර මෙම අවස්ථාවට ප්‍රදේශයේ මහා සංඝ රත්නය ඇතුලු ආගමික නායකයින්ද එක්ව සිටියා.