සියලූම බැංකු අත්‍යාවශ්‍ය කටයුත්තක් බවට පත් කරන ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නියෝග කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඇඳිරි නීතිය පවතින කාලයේදීද සියලූම බැංකු විවෘතව පවතිනු ඇත.