දිවයිනෙන් මේ වන විට හමුව ඇති මුළු කොරෝනා රෝගීන් ගණන 100 ක් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

පස්වරු 2.45 වන විට කොරෝනා රෝගීන් ගේ සංඛ්‍යාව 100 සීමාවට පැමිණි බවයි සඳහන් කරන්නේ.