සියලූම ආකාරයේ මගී ගුවන් යානා සහ මගී නැවු රටට ඇතුල්වීම තහනම් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ද සිට මෙම තීරණය බලපැවැත්වුණු ඇති.