විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණ සිටින නිරෝධායනයට ඉදිරිපත් නොවී සැඟවී සිටින පිරිස් සඳහා, ඔබ විසින්ම ඉදිරිපත් වීමට පැය 48 ක කාලයක් ලබා දේ .

( 24 වැනිදා රාත්‍රි 12 ට පෙර, ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරියා. වෙත හෝ අදාළ පොලිස් ස්ථානය වෙත)

ඉන්පසු ඔබව දින 14 ක‍ පමණක්‌ නිරෝධායනට යොමු කරනු ලැබේ. මේ ඔබේ අවසන් අවස්ථාවයි, එය මඟ හැර නොගන්න.

නමුත් ඉන්පසු මහජන සහාය සහිතව ආරක්ෂක අංශ විසින් සොයා ගනු ලබන සියළුම පිරිස් හට නීරෝධායන සහ වසංගත වැළැක්‌වීමේ‍ අඥා පනත යටතේ නීතිමය පියවර ගනිමින් වසර 3 ක් අනිවාර්යයෙන්ම බන්ධනාගාරගත වීමට සිදුවන අතර, මුල් දින 14 ක කාලය බන්ධනාගාර රෝහලේ නිරෝධායනය වීමට සිදුවේ.