අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ මේ වනවිට දැඩි උණුසුම්කාරි වාතාවරණයක් හටගෙන ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

මෙම තත්ත්වය පාලනය කිරීමට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ විශේෂ කණ්ඩායම් හා පොලිස් කණ්ඩායම් කැදවා ඇති බව වාර්තා වෙයි.