තවත් කොරෝනා රෝගීන් 4ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුරාධපුරය රෝහලෙන්.ඒ අනුව දිවයිනෙන් වාර්තා වූ මුළු රෝගීන් ගණන 76 දක්වා ඉහලගොස් තිබෙනවා.