දිවයිනෙන් වාර්තා වූ මුළු කොරෝනා රෝගීන් ගණන 70 දක්වා වැඩි වී තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මීට ටික වේලාවකට පෙර ඒ බව තහවුරු කරනු ලැබූවා.