ඉදිරි මාස තුන ඇතුලත කිසිම වාහනයක් මෙරටට ගෙන්වීම නතර කිරීමට මහ බැංකුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වාහන සඳහ අවශ්‍ය ණයවර නිකුත් කිරීම නතර කරන ලෙසයි මහ බැංකුව විසින් වාණිජ බැංකුවලට උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ.

එමෙන්ම මෙරටින් විදේශයට ගෙන යා හැකි මුදල් ප්‍රමාණය 5000$ දක්වා සීමා කොට තිබෙනවා.

අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ පමණක් මෙරටට ඉදිරි මාස තුනේදී ගෙන්වීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.