අද රාත්‍රී 10 සිට ජාඇල සහ වත්තල යන ප්‍රදේශවලටද පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා.

නැවත දැනුම් දෙන තුරු මෙම ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.