එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අලියා ලකුණ යටතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට තරඟ වදින නාම් යෝජනා ලැයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමඟින් රවී කරුණානායක,දයා ගමගේ,ASP ලියනගේ යන මහත්වරුන් සහ සුනේත්‍රා රණසිංහ මහත්මිය එම ලැයිස්තුවට ඇතුලත් අතර සෙසු පුද්ගලයින් පහත පරිදි වනවා.