ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ දිස්ත්‍රික්ක 4 කට වෙනම නාම යෝජනා භාර දී තිබෙනවා.ඒ නුවරඑළිය,කලුතර,යාපනය සහ වන්නි යන දිස්ත්‍රික්ක වලටයි.

පක්ෂ මහ ලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා ඒ බව තහවුරු කර තිබෙනවා.