මෙරට ක‍්‍රියාත්මක සියළු දුරකතන සමාගම් වල රිගින් ටෝන් හරහා ‘කොරෝනා වැලකීමේ උපදෙස්’ ලබා දීමට රජය සාකච්චා කරමින් සිටී.

මෙම පහසුකම නොමිලේ ලබා දෙන අතර ඒ සදහා වන උපදෙස් ලබා දීමට සෞඛ්‍ය අමාතයංශය විසින් මැදිහත් වීමට නියමිතය.

රජයේ අදහස මෙය ඉතා ඵලදායි හා සාර්ථක ක‍්‍රමයක් වනු ඇති බවයි.