බම්බලපිටියේ “සබ්‍රි ගාර්ඩ්න්ස් “හි පිහිටි නිවසක් ගිනි ගැනීමකට ලක්ව තිබෙනවා.

ගින්න නිවීම සඳහා අවශ්‍ය ගිනි නිවීම් රථ මේ වන විටත් පිටත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.