සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ හිටපු ප්‍රධානී සරත් වීරසේකර මහතාද මෙවර මැතිවරණයර ඉදිරිපත්ව සිටිනවා.

ඒ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්.

ඔහු පසුගියදා නාම යෝජනා පත්‍රයට අත්සන් තබනු ලැබුවා.