කොරෝනා පරීක්ෂණ රජයේ රෝහල්වලින් පමණයි..පුද්ගලික රෝහල්වලට අවසරයක් නැහැ

කෝරෝනා රෝග පරීක්ෂණ කටයුතු දැනට රජයේ රෝහල්වලින් පමණක් සිදු කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

වෛද්‍ය අනිල් ජයසිංහ මහතා අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ,මෙය පුද්ගලික රෝහල්වලටද ලබා දීමට සාකච්චා කරන බවයි.

නමුත් එලෙස සිදු කරන සෑම වාර්තාවක්ම සහ එම පරීක්ෂණය සිදු කල හේතුවද තමන්ට එවිය යුතු බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

නෝසේනම් පුද්ගලික රෝහල් විසින් මෙය මූල්‍ය අරමුණු වෙනුවෙන් ලාභ ඉපැයීමේ චේතනාවෙන් මෙය සිදු කරනු ඇතැයි ද ඔහු සඳහන් කර සිටිනවා.