කහතුඩුව සහ කොට්ටාව අතර ප්‍රදේශයේදී බස් රථයක් ගිනි ගැනීමකට ලක්ව තිබෙනවා.

නමුත් කිසිවෙකුටත් ඉන් හානියක් නොමැති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.