සියලූම පාසැල් අධ්‍යාපන චාරිකා තහනම් කෙරේ

සියලූම පාසල් අධ්‍යාපල චාරිකා අවලංගු කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් සියලූම පසල්වලට මේ බව දන්වා සිටිනවා.