රජය තෙල්මිල අඩුකළ වහාම ත්‍රි රෝද රථ දෙවන කිලෝමීටර ගාස්තුව රුපියල් 5.00 කින් අඩුකිරිමට ලංකා ස්වයංරැකියා වෘත්තීකයන්ගේ ජාතික ත්‍රිරෝද රථ සම්මේලනයව තීරණය කළ බව එම ත්‍රීරෝද රථ සම්මේලනයේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව දැනට රුපියල් 40 ක් වන දෙවැනි කිලෝමීටර් ගාස්තුව රුපියල් 35 දක්වා අඩුවෙන බවද ඔහු කීය.