අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරඟ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඔහු පසුගියවර 2015 මහ මැතිවරණයේදීද එම දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් තරඟ වැදුණු අතර ලක්ෂ හතරකට අධික මනාප ප්‍රමාණයක් එහිදී ලබා ගනු ලැබූවා.