චීන ජාතික කාන්තාවක් දූෂණය කිරීමේ චෝදනාවට හිටපු පලාත් සභා මන්ත්‍රී ක්‍රිෂාන්ත පුෂ්ප කුමාර මහතා අහ් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනව.

ඒ මීට ටික වෙලාවකට පෙර ගාල්ල පොලීසිය විසින්.