සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා තමන් විපක්ෂ නායකවරයා වශයෙන් භාවිතා කළ සියලුම නිලරථ අද (03) පෙරවරුවේ ආපහු භාරදුන්නේය.

විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ ලේකම් නවුෆර් රහුමාන් මහතා වෙත වාහන භාරදුන් ඒ මහතා විපක්ෂ නායක කාර්යාලයෙන් ද අද දිනය තුළ ඉවත් වන බවයි සඳහන් කළේ.

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමෙන් පැය 24ක් තුළම තමන් මෙසේ මැතිවරණ නීතිවලට ගරු කරමින් තමන් භාවිතා කළ නිලරථ සහ කාර්යාලය භාරදෙන බව පැවසූ ඒ මහතා කෙටි කාලසීමාවක් තුළ වුව ද විපක්ෂ නායක ධුරයෙහි වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා තමන්ට සහාය දුන් කාර්ය මණ්ඩලයට ද ස්තූති කළේය.