කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම්වල වටිනාකම් 2019 වර්ෂයේ අවසන් මාස හයේදී 10%කින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. මෙරට ඉඩම් වෙනුවෙන් තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්පාදනය කර ඇති දර්ශකයේ 2018 වර්ෂයේදී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් සඳහා ඒකක 125ක් ලැබී තිබුණු අතර එය 2019 වර්ෂයේ අවසන් මාස හයේදී 138.9 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. ඒ අනුව එහි නිශ්චිත ඉහළ යෑම 10.4%කි.

නේවාසික වානිජ හා කාර්මික දේපළවලට අයත් හිස් ඉඩම්වල පර්චසයක වටිනාකම මෙලෙස ඉහළ ගොස් තිබේ. වෙන් වෙන්ව ගත් කළ නේවාසික ඉඩම්වල වටිනාකම 10.7%කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර වානිජ හා කාර්මික ඉඩම්වල වටිනාකම 10.3%කින් ඉහළ ගොස් ඇත.

මෙම දර්ශකය මධ්‍යම කොළඹ, දකුණින් මොරටුව දක්වා වෙරළ තීරය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, කඩුවෙල, කැස්බෑව, හෝමාගම, සීතාවක සහ පාදුක්ක යන ප්‍රදේශවලට අයත් ඉඩම් ආවරණය කරමින් තක්සේරු වටිනාකම් ලබාගනු ලැබේ. 2019 වර්ෂයේ මාස හයට සාපේක්ෂව දෙවැනි භාගයේ ඉඩම් මිලේ ඉහළ යෑම 5.1%ක් බවද මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි.