කල් බදු පදනම යටතේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට වාහන 28ක් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

රුපියල් කෝටි 33ක මුදලක් මේ සඳහා වැය කිරීමට නියමිතය.

මෙම වාහන ලබාගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ දැනට අධිකාරියේ නිලධාරින් සඳහා කුලී ගෙවීමේ පදනම මත ලබාගෙන ඇති වාහන වෙනුවට යොදා ගැනීමටයි.

දැනට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ භාවිතා වන වාහන වලින් 45 කුලීපදනම මත ලබාගෙන තිබේ.

තම පෞද්ගලික වාහන නිල වාහන ලෙස භාවිත කරන නිලධාරීන් 28 දෙනෙකු සඳහා ප්‍රවාහන දීමනා ලෙස වසරකට රුපියල් එක්කෝටි හැට අට ලක්ෂයක මුදලක් අධිකාරිය වැය කරයි.