දිස්ත්‍රික්ක 25 ක් සඳහා මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාමට ජනාධිපතිවරයා විසින් සියලුම හමුදා සාමාජිකයන් කැඳවා තිබේ.

22 දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජනාධිපතිවරයා විසින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ඒ බව ප්‍රකාශකර ඇත.

ජනාධිපතිවරයාට ඇති බලතල අනුව යුද හමුදාව, ගුවන් හමුදාව සහ නාවික හමුදාව මේ අනුව මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා රට පුරා සූදානම් කර ඇත.