ලොව ප්‍රමුඛතම හෝටල් සන්නාම දෙකක් වන JW Marriott සහ Ritz-Carlton හෝටල් මෙරට ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුම්වලට අත්සන් තැබීම පසුගිය දා සිදුවිය.

මෙම ගිවිසුම් ප්‍රකාරව අතිසුඛෝපභෝගී කාමර 500 කින් යුතු තරු පහේ JW Marriott හෝටලයක් මීගමුවේ දී 2021 සිව්වන කාර්තුවේ දී විවෘත වීමට නියමිතය.

එසේම කාමර 228කින් යුතු Ritz Carlton හෝටලය 2022 තෙවන කාර්තුවේ දී මිරිස්සේ දී විවෘත වේ.