විභාග සඳහා ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයින්ට මෙරට පළමු වරට ඝණක යන්ත්‍ර භාවිත කිරීමට අවස්ථාව ලබාදෙන බව අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා. ඔහු සඳහන් කළේ පළමු අදියර ලෙස තෝරාගත් විභාග කිහිපයකට ඝණක යන්ත්‍ර භාවිත කිරීමට අවසර ලබා දෙන බවයි.

ඒ අනුව ලබන ඉරිදා පැවැත්වෙන ඝණකාධිකරණ සේවා විභාගයේදී පළමුවරට විභාග අපේක්ෂකයින්ට මෙම අවස්ථාව ලබා දෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවා.

Source-Neth news