කළුතර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්ත මහතාගේ හා කළුතර දිසාපති යූ ඩී.සී ජයලාල් මහතාගේ කැඳවීමෙන් පසුගියදා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වුනා.

එහිදී කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම සංචාරක හෝටල් කළමනාකාරවරු,විදුහල්පති වරු, ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරු සහ බීච් බෝයි සංචාරක මාර්ග උපදේශකයන් කොරෝනා වෛරසය පිළිබද දැනුවත් කල අතර කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පඑම හමුද සිදුවුනා.