පසුගියදා වුහාන් බලා ගොස් එහි සිටි ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ව රැගෙන ආ ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින් කාර්ය මණ්ඩලය අද ජනපති හමුවුනා.

එහිදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඔවුන්ව හරසරින් පිලිගත් අතර ඔවුන්ගේ කැපකිරීම අගය කරනු ලැබුවා.