ඊයේ වුහාන් වල සිට පැමිණි සිසුන් ගුවන් යානයෙන් පැමිණි පසු ඔවුන්ව පරීක්ෂා කල අයුරු සහ නිරෝධායනයට ලක්වූ අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් නිකුත් වී තිබෙනවා.

මේ එම වීඩියෝවයි.