චීනයේ වුහාන් නගරයේ සිට අද අලුයම ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන ආ සිසුන් 33 දෙනාව මත්තලට ගොඩ බෑමෙන් අනතුරුව සම්පූර්ණයෙන්ම නහවා තිබෙනවා.

මත්තල ඉදි කරන ලද තාවකාලිකව සකස් කරන ලද නාන කාමරවලදී විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද ජීවානුහරණය කරන ලද ජලයෙන් ඔවුන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම ස්නානය කරවා ,චීනයේ සිට එන විට එම සිසුන් හැඳ සිටි ඇඳුම්,සපත්තු ආදිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කොට තිබෙනවා.

යුධ හමුදාව විසින් එම සිසුන්ට අලුත් ඇඳුම් ආදිය ලබා දී තිබෙන අතර ඔවුන්ව දියතලාවට රැගෙන ගියේද විශේෂ බස් රියකිනුයි.

එම බස් රථයේ සියලූම පහසුකම් තිබෙන අතර එම සිසුන්ට ඉවතට යාමේ අවශ්‍යතාවයක් පැන නොනඟින පරිදි වැසිකිළි පහසුකම් පවා එම බස් රථයේ සවිකොට තිබෙනවා.

දියතලාවේ පිහිටි විශේෂ රෝහලේ ඔවුන්ට හිමි කාමරවල ඖෂධ සහ WiFi පහසුකම්ද මෙම සිසුන් වෙනුවෙන් යුධ හමුදාව ලබා දී තිබෙනවා.