චීනයේ ඇතිව තිබෙන අර්බුදකාරී තත්වයත් සමඟින් ඔවුන්ගේ බොහෝ කටයුතු අඩාල වී තිබෙනවා.

සංචාරකයින් රැඳී සිටන ඇතැම් හෝටල් මේ වන විට මිනිස් ශ්‍රමයට වඩා රොබෝ ශ්‍රමය කෙරෙහි විශ්වාසය තබා ඇති බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ.

එමෙන්ම ඔවුන් wechat මඟින් එම සංචාරකයින් සමඟ කටයුතු කරන අතර චිනයේ ගුවන් ගමන් ඇණ හිට තිබෙන නිසා බොහෝ සංචාරකයින් හෝටල්වලම නවාතැන් ගෙන සිටිනවා.

Hotel quarantined due to coronavirus uses robots to take give food

Hotel in Hangzhou, China, quarantined due to the coronavirus outbreak, is using robots to bring guests their food. ↪ Subscribe to Click Heart TV ↩ 코로나 바이러스로 격리된 호텔은 로봇을 사용하여 음식을 먹습니다. 중국 항저우시의 호텔, 코로나 바이러스 발생으로 격리된 상태에서 로봇을 사용하여 손님에게 음식을 제공합니다.