ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා ලෙස රෝහණ දේව පෙරේරා මහතා පත්කර ඇත.

එහි අධ්‍යක්‍ෂවරුන් ලෙස ප්‍රවීන ගායන ශිල්පී සංජීවනී වීරසිංහ මහත්මිය හා සිසිර මුණසිංහ මහතා පත් කර තිබේ.

ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විසින් මෙම පත්වීම් ප්‍රදානය සිදු කරන ලසී.