මහ කන්නයේ වී කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 50 ක සහතික මිලක් ලබා දීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම අසම්පූර්ණ වී කිලෝවක් සඳහාද රුපියල් 44 ක මුදලක් ලබා දීමට නියමිත අතර රජය විසින් මිලට ගන්නා එම වී වල මුදල් එදිනම ගොවීන්ගේ බැංකු ගිණුම්වලට බැර වනු ඇත.

මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා සම්බන්ධ වන බැංකු දින 7 ම විවෘතව පවතින අතර වැසී ගිය කුඩා මෝල් හිමියන් බලගැන්වීමද මෙහි එක් අරමුණක් වනවා.

මෙම ක්‍රියාවලිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාවේද සහයෝගය ලබා ගැනීමට නියමිතයි.