එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පරාජයට හේතුව සංවිධායකවරුන් නොව සංවිධානයේ වැරැද්ද බව හිටපු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසනවා.

රාජපක්ෂවරු බලයට පැමිණි පසු පෙබරවාරි 15 වන විට රැකියා ලක්ෂයක් සහ උපාධිධාරීන් 54,000 දෙනෙකුටද නව රැකියා ලබා දෙන බව පවසන ඔහු තමන්ගේ පාලන කාලය තුලදී උපරිම රැකියා 100 ක් පමණ ලබා දෙන්නට හැකිවූ බවද සඳහන් කරනවා.