සරසවි වරම් ලැබූ සිසුන්ගෙන් වසරකදී 20,735 දෙනෙකු පමණ විදේශගත වන බව වාර්තා වනවා.

නවක වධය සහ ඇතැම් අධ්‍යන පාඨමාලා ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල තුල නොමැති වීම එයට හේතු වන අතර යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ දත්තවලින්ද මේ බව තහවුරු වනවා.