විදේශ සිසුන්ට මුදල් ගෙවීමේ පදනම මත මෙරට රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලයන්හි උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීමේ අවස්ථාව සලසාදීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලයන්හි උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා වාර්ෂිකව බඳවා ගන්නා ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවෙන් සියයට 4.5 ක ප්‍රමාණයක් විදෙස් සිසුන් බඳවා ගැනීමට හැකි නමුත් විදෙස් සිසුන් ලියාපදිංචි වන්නේ අඩු ප්‍රමාණයක් බව පෙනී ගොස් ඇතැයි උසස් අධ්‍යාපන , තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව මින් ඉදිරියට විදෙස් සිසුන්ටත් , විදේශයන්හි සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ දරුවන්ටත් මෙරට විශ්ව විද්‍යාලවල උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීමේ අවස්ථාව හිමිවන බවද ඇමැතිවරයා කීය.

එම සිසුන් විදේශීය මුදල් ඒකකවලින් පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවිය යුතුය.