පෙබරවාරි 04 වෙනි දින යෙදී තිබෙන නිදහස් දින සැමරුමේ පෙරහුරු වෙනුවෙන් මාර්ග වසා තැබීම පිලිබඳව රජය නිවේදනයක් නිකුත් කොට තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජනවාරි 26,31 ,පෙබරවාරි 01 සහ 02 යන දිනවල උදේ වරුවේ ඇතැම් මාර්ග වසා දමන අතර ජනතාවට අවම හිරිහැරයක් වන ලෙස එය සිදු කරන ලෙසටයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි මවුරටට වාර්තා වන්නේ.