මහනුවර මහ නගර සභාව හා නගර පරිපාලන අංශ ඒකමතික තීරණයකට අනුව මහනුවර මහා නගර සභා සීමාව තුළ දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය කිරීම මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කොට තිබේ.

එහෙත් යම් අයකුට දැන්වීමක් ප්‍රචාරය කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා භාවිත කිරීමට නගරයේ සියලු කොට්ඨාස හා ප්‍රධාන ස්ථාන ආවරණය වන ආකාරයෙන් තෝරාගත් ස්ථානවල විශේෂිත දැන්වීම් පුවරු ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මෙමගින් නගරයේ අලංකාරයට කිසිදු බාධාවක් නොවන අතර දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව සඳහා කිසිදු අපහසුවකින් තොරව එම කාර්ය ඉටු කර ගැනීමට අවකාශ සැලසී ඇත. නගරයේ විශේෂිත ස්ථාන 35ක් පමණ ආවරණය වන ආකාරයෙන් දැන්වීම් පුවරු ස්ථාපිත කොට ඇති අතර නුවර මහ නගර සභාවේ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ හා පරිසර ආරක්ෂණ කාරක සභාවේ ඉල්ලීම මත අශෝක් ස්ටීල් නිෂ්පාදන ආයතනය මෙම දැන්වීම් පුවරු සවි කිරීම සඳහා දායකත්වය ලබාදී තිබේ.

පරිසර හිතකාමී හරිත නගරයක් ලෙස මහනුවර ලෝක උරුම නගරය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ කාර්යභාරය සඳහා සහයෝගය ලබාදෙන මෙන් මහනුවර නගර සභාව ජනතාවගෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක් සිදු කරයි.