මෙරට ජංගම දුරකථන පාරිභෝගිකයන් වෙත එම සමාගම් විසින් බලහත්කාරයෙන් එවන ලබන වෙළඳ දැන්වීම් කෙටිපණිවිඩ නතර කිරීම සඳහා රජයේ අවධානය යොමුව ඇත.

එම පණිවිඩ නතර කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසත් නැතහොත් ඊට විකල්ප ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරන ලෙස විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභා විසින් සියලුම ජංගම දුරකථන සමාගම් වලට දන්වා ඇත.

මෙවන් පණිවුඩ බාධා කරන බවටත් සමහර පණිවුඩවලට මුදල් අය කිරීමක් සිදුවන බවටත් පාරිභෝගික ලැබුණු පැමිණිලි මත මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

පාරිභෝගිකයන්ගේ අනුදැනුමකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වන මුදල් අය කරනු ලබන එවන් පණිවිඩද වහා නවතන ලෙස සභා කොමිෂන් සභාව දැනුම්දී තිබේ.

මෙම නියෝගය සඳහා මෙරට සියලු ජංගම දුරකථන කැමැත්ත පළකර ඇත.