හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ඇති තර්ජන සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අදාළ බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ, සිය ආරක්ෂාව වැඩි කරන ලෙස හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ආණ්ඩුවෙන් කළ ඉල්ලිමක් සැලකිල්ලට ගනිමින්.

මේ අතර අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ හිටපු විපක්ෂ නායක ආර්.සම්බන්ධන් ඉදිරිපත් කර තිබූ ආරක්ෂාවට සම්බන්ධ සියලු ඉල්ලීම් ද ඉටු කර දී ඇති බවයි