2023 වසර වන තුරුම ශ්‍රි ලංකාවට GSP බදු සහනය ලබාදෙන බව යුරෝපා සංගමය අද නිවේදනය කළා.

GSP බදු සහනය කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවට අහිමි ව තිබුනා.