මීට දශක ගණනාවකට ඉහත දී අභාවයට ගිය දේශීය කර්මාන්ත යලි ගොඬ නැංවීමට අවශ්‍ය පියවර නව රජය විසින් ආරම්භ කර තිබෙන බව මවුරට වෙබ් අඩවියට වාර්තා වනවා.

කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා විසින් මේ සඳහා මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරන අතර ඔහු මෙම ස්ථාන පසුගියදා නිරීක්ෂණය කර තිබුනා.

ඒ අනුව කන්තලේ සීනි සංස්ථාව,අලි මංකඩ පිහිටි ලුණු ලේවාය,පරන්තන් හි රසායනික කම්හල සහ වාලච්චේනේ කඩදාසි කම්හල ඔහුගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වූ අතර එම කර්මාන්ත යළිත් ගොඩ නඟමින් නව රැකියා උත්පාදනය කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ.

පසුගිය කාලයේදී රජයේ බොහෝ අමාත්‍යවරු පවතින් ආයතනව නව රැකියා ලබා දීම පමණක් සිදු කල අතර , රැකියා උත්පාදනය කිරීමට ඒ කිසිවෙකුත් පියවරක් ගෙන නොතිබුණි.

එවැනි තත්වයක් තුල විනාශ වී ගිය දේශීය කර්මාන්ත යළි ගොඩ නැංවීමට පියවර ගැනීම සැබවින්ම පැසසිය යුතු කරුණකි.