පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් එනු දැක යතුරු පැදියද බිම දමා වැවට පැන්න පුද්ගලයෙකු පිලිබඳව කුරුණෑගලින් තොරතුරු වාර්තා වනවා.

පොලිස් නිලධාරීන් කීප දෙනකු රාජකාරි කටයුත්තක් සඳහා යමින් සිටියදී දුර සිට අයකු යතුරුපැදිය මග දමා අසල තිබූ වැවට පනින අයුරු නිලධාරීන්ගේ නෙත ගැටුණි.

වහා ක්‍රියාත්මක වූ පොලිස් නිලධාරින්, පොලිසිය මග හැරීමට ජලයට පැන්න පුද්ගලයා හඹාගියේ ඔහු අල්ලා
ගන්නා අටියෙනි.

එහෙත් ඒ ආසන්නයට යද්දි බඹර කුඩුවක්
ඇවිස්සී ඇති බව ඔවුනට දැකගත හැකි විය.

නිලධාරීන්ටද බඹරුන් එකා දෙන්නා අතින්නට විය.එහෙත් බඹරුන් වටකර ගැනීම භේතුවෙන් ජලයට පැන සිටින පුද්ගලයා ගලවා ගැනීම ඔවුන්ගේ ඉලක්කය විය.

වහා ක්‍රියාත්මක වූ ඔවුන් ජලයේ සිටින පුද්ගලයා කරා මහත් අපහසුවෙන් ළඟා වූ විට, ඔහුද පොලිස් නිලධාරියකු බව හඳුනාගෙන ඇත.
ඉතා ඉන්මනින් වාහනයක් ගෙන්වා ගත් ඔවුන් බඹරුන් රැසක් ඇනීමෙන් අනතුරට ලක්ව සිටි නිලධාරීයා වහා රෝහල් ගතකර ඇත.