රජයේ නව බදු ප්‍රතිපත්තියට අනුව 2020 ජනවාරි 01 වැනිදා සිට දැනට ලියාපදිංචි වී සිටි 50,000ක පිරිසක් වැට් බදුවලින් නිදහස් කිරීමට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත.

එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන්නේ නව ආණ්ඩුව විසින් වැට් බදු ප්‍රතිශතය අඩු කිරීමට ගත් තීරණයට අනුව මෙලෙස මෙතෙක් ලියාපදිංචිව සිටි පුද්ගලයන් හා කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර විශාල සංඛ්‍යාවකට සහන ලබාදීමට හැකියාවක් ලැබී ඇති බවයි.

මීට පෙර නව ආණ්ඩුව සිය කෙටිකාලීන බදුප්‍රතිපත්තිය හඳුන්වා දෙමින් තනි පුද්ගල සහ කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා පනවා තිබූ උපයන විට ගෙවිය යුතු මාසික ආදායමට සාපේක්ෂව බදු ප්‍රතිශතයන් පහත දැමූ අතර මෙවර 2002 අංක 14 දරන එකතු කරන ලද අගය මත ගෙවිය යුතු බදු (VAT) පනත සංශෝධනය කරමින් මධ්‍ය හා මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට සහන ලබාදී තිබේ. ඒ අනුව කාර්තුවකට රුපියල් මිලියන 75ක් හෝ වාර්ෂිකව රු. මිලියන 300ක ආදායම නොඉක්මවන ව්‍යාපාර, පුද්ගලයන් වෙතින් අය කළ වැට් බදු ඉවත් කර ඇත.

මෙලෙස ඉවත් කරන ලද පුද්ගලයන්ට හෝ ව්‍යාපාරවලට සිය අපනයන අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් යළි වැට් බදු වෙනුවෙන් ස්වේච්ඡාවෙන් ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය නම් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ තොරතුරු ඒකකයෙන් අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගත හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි